Budgettale 2021

Jacob Jensens budgettale (2022-2025), som han holdt ved Kommunalbestyrelsesmødet 1/9 2021

Vi har fået forelagt et budgetforslag, hvor Rudersdals serviceramme kun er øget med 13 mio.kr. udover prisstigningen. Det er en stigning på ½ % i forhold sidste års serviceramme. Men antallet af ældre 80+ og småbørn er steget langt mere.

Budgettet lover klart, at serviceniveauet pr. ældre og pr. barn bliver opretholdt. Men det bliver det ikke i det nuværende budgetforslag. I forhold til regnskaberne i både 2020 og 2019 er ældrebudgettet mindsket med ca. 30 mio.kr., dvs. med 4 %, selv om antallet af ældre 80+ øges med ca. 3 % pr. år.

Udover nedskæringen på de ældres driftsbudget er der også stor mangel på acceptable plejeboliger. Den gennemsnitlige ventetid er 166 dage fra det tidspunkt, de ældre er visiteret til en plejebolig. Det nye friplejehjem Fribo forventes kun at modtage syv af Rudersdals ældre, så det reducerer ikke køen. I budgettet regnes der med, at der fremover bliver mindre behov for plejeboliger. Det er billigere for kommunen at beholde de ældre længere i eget hjem. Derfor er der ikke i budgetperioden 2022-2025 afsat midler til at bygge flere plejeboliger. Og derfor er der ingen udsigt til, at køen af ældre, som venter på plejeboliger, bliver mindre.

På dagtilbudsområdet er der i det mindste sket en forøgelse af budgettet, med 20 mio.kr. i forhold til regnskabet i 2020. Det bliver til 10 mio.kr. pr. år, dvs. ca. 4 % pr. år. Men denne forøgelse er meget mindre end stigningen af antallet småbørn. I januar i år fandt man pludselig ud af, at der var kommet 252 flere småbørn i løbet af 2020 – en stigning på 7 %. Nu har vi fået forelagt et budgetforslag, som bygger på en prognose, der siger, at stigningen i småbørnsantallet stort set er ophørt. Men budgettet er ikke blevet ændret, selv om vi lige har fået at vide, at der i år op til august allerede er kommet 80 flere småbørn.

Der er også stor mangel på børnehaver. I januar fandt man ud af, hvor mange småbørn der var kommet til i 2020. Men kommunen gik ikke i gang med et større byggeprogram for børnehaver. På møderne tales der kun om forskellige midlertidige løsninger. Heriblandt en bygning i Ebberød, som nu bliver ombygget, og nedrivning af en bygning på Gøngehusvej for at bygge pavilloner til børnehaver. Der er ikke børnehavekapacitet til alle de børn, der allerede er født eller er flyttet til Rudersdal. Nu har vi fået forelagt et budgetforslag med kun ét nyt børneprojekt i budgetperioden 2022-25, det ved Sjælsø. I anlægsbudgettet forventes, at børnehaven kan stå klar allerede i 2023. Men det løser ikke den nuværende krise, og tidsplanen er også helt urealistisk.

I den foreslåede budgetpjece hævdes, at det er sikret, ”at serviceniveauet pr. barn og pr. ældre alt andet lige kan opretholdes”. Det er et dristigt udsagn, når tallene faktisk siger det modsatte, at serviceniveauet er faldende.

Men Venstre siger, vi i Rudersdal ikke bare kan bruge flere penge på velfærd. Budgetloven siger, at kommunen er tvunget til at budgettere under det loft, regeringen og KL har besluttet. Det er delvist korrekt. Men i Rudersdal er vi ansvarlig overfor Rudersdals borgere. Kommunen må ikke bilde borgerne ind, at velfærdsniveauet bliver opretholdt, når det modsatte er tilfældet. Rudersdal er kommet i en situation, hvor vi ikke kan opfylde løftet om at bevare velfærdsniveauet på grund af de mange ældre og småbørn. Omkostningerne kan ikke dækkes indenfor den tildelte serviceramme.

Enhedslisten foreslår, at Rudersdal kommune gør indsigelse imod et serviceloft, som ikke tager højde for, at vi har fået uventet mange småbørn og ældre. Vi har et yderligere godt argument: Indtil 2019 har Rudersdals økonomi været nedadgående og kassebeholdningen blev den laveste blandt landets kommuner.  Kommunen havde dengang simpelt hen ikke råd til at yde den vante velfærd. I 1919 ydede vi 74,9 mio.kr. mindre velfærd end den tildelte serviceramme. I dag ser økonomien bedre ud. Men KL beregner den serviceramme, vi må bruge i alle de efterfølgende år, ud fra rammen i 2019. Enhedslisten foreslår derfor, at Rudersdal kommune søger om en forøgelse af servicerammen for at kunne dække behovet skabt af de mange småbørn og ældre.

Underskuddet har i årevis bygget sig op, fordi Venstre lover vælgerne at opretholde landets laveste skatteprocent. Rudersdals økonomi er i 2020 og 2021 forbedret ikke bare på grund af nedskæringerne i velfærden, men også fordi kommunen sælger ud af sine ejendomme. Det kan vi ikke blive ved med. Fra 2022 øges kommunens udgifter til udligning med over 180 mio.kr. Vi har al mulig grund til at frygte, at likviditetskrisen fra 2019 vender tilbage.

Derfor foreslår vi, at skatten hæves. Rudersdal kan hæve skatten med 23 mio.kr. uden sanktioner. Derudover bør muligheden af forhøjelser af andre skatter overvejes. Kun ved at sikre ordentlige skatteindtægter vil Rudersdal have råd til at levere en ordentlig velfærd. Vi har brug for flere lærere, pædagoger, SOSU-assistenter, sygeplejersker osv. Og vi skal straks i gang med at bygge flere plejeboliger og børnehaver. Det sker ikke ifølge det budgetforslag, som vi nu behandler.