Kommunalvalg 2017

Det politiske program til kommunevalget i Rudersdal kommune 2017

 

 

For et solidarisk og grønt Rudersdal

Åbenhed, demokrati og borgerinddragelse

Borgerne skal ikke kun “høres”, de skal også lyttes til. I sagerne omkring Bakkehuset i Vedbæk, Kypergården i Trørød og de røde baner ved Skovlyskolen mener vi ikke, der har været reel borgerinddragelse.
Vi foreslår fortsat en borgerrådgiver, hvis funktion skal være uafhængig af forvaltningen.

• Ja – til et solidarisk og grønt Rudersdal
• Ja – til åbenhed og borgerinddragelse
• Nej – til velfærdsnedskæringer
• Nej – til social dumpning

Økonomi

I de sidste 4 år er kommunens kassebeholdning faldet med ca. 250 millioner kr. Skatten blev sat ned før sidste valg, og er den laveste i landet. Vi vil støtte en skatteforhøjelse for at sikre, at indtægterne kan dække de nødvendige udgifter.

 

Jacob: Enhedslisten vil i byrådet arbejde for forbedringer af almindelige menneskers livsvilkår og for at skabe et endnu grønnere Rudersdal!

 

Børn i dagtilbud

Det vil Enhedslisten:

Skabe gode udviklingsmuligheder for børnene i kommunens dagtilbud
Derfor vil vi ikke støtte de kraftige besparelser, der foreslås i 2018 budgettet
Vi vil arbejde for, at alle børn får et godt dagtilbud med mulighed for at vælge dagpleje
Der skal være en normering, så alenetid med børnegruppen undgås

Skolepolitik

Det vil Enhedslisten
Vi vil arbejde for en folkeskole med et højt fagligt niveau. En skole, hvor der er plads til læring og trivsel for alle børn
Der skal være rammer, der giver lærere og pædagoger tilstrækkelig tid til at arbejde sammen om at tilrettelægge undervisningen
94 % af Rudersdals lærere og pædagoger har kritiseret kommunens inklusionsprojekt. Der skal være de nødvendige tilbud til børn med særlige behov. Og tid til skole/hjem- samarbejdet
Vi ønsker at stoppe nedskæringer på skoleområdet og at sikre, at de ansatte løbende tilbydes relevant efteruddannelse

Lisette: Vi vil arbejde for et mere bæredygtigt Rudersdal med en ambitiøs affaldsplan, hvor målsætningen for genanvendelse og genbrug forøges
For et grønt og bæredygtigt Rudersdal
Vi vil arbejde for:
• at der laves en plan for, hvordan Rudersdal kan nedsætte kommunens CO2 udslip med min. 50 % inden 2025. I den forbindelse udarbejdes der konkrete planer for energibesparelser, mere brug af alternativ energi samt brug af elbiler
• at Rudersdals klimaplan præciseres for så vidt angår de områder, der er truet af oversvømmelser
• at den kollektive transport bevares
• at forbedre parkeringsmulighederne for cykler og biler ved stationer og busknudepunkter

Fritid og sport

Vi vil støtte udbygning og vedligeholdelse af kommunens sportsanlæg – og sikre støtte til flere og bedre cykelstier. Det skal sikres, at ingen børn og unge udelukkes fra fritidstilbud på grund af dårlig økonomi. Vi vil støtte, at en ny Holtehal kommer på budgettet

De ældre skal have det godt

Enhedslisten vil arbejde for at skabe en god kvalitet i hjemmeplejen og sige nej til flere nedskæringer. Vi ønsker at visitere de svage og ensomme ældre 10 minutter ekstra tid, som de selv beslutter, hvad de vil bruge til. Kommunen skal bestræbe sig på, at de ældre får besøg af de samme hjemmehjælpere. Bemandingen i Bakkehuset skal genetableres på sit tidligere niveau.
De ældre, der kommer på plejehjem i dag, er plejekrævende. Det stiller krav til de fysiske rammer og til personalet. Derfor skal personalet løbende efteruddannes. Vi vil arbejde for at plejehjemsbeboere kan få sund og økologisk mad, og at der opføres plejecentre i takt med det voksende behov.
De socialt udsatte
Vi vil arbejde for en bedre indsats for de socialt udsatte grupper i Rudersdal kommune. Vi vil arbejde for, at kommunen henter erfaringer fra kommuner, som har de bedste resultater på området. På den baggrund investerer kommunen i at ansætte ekstra sagsbehandlere med det formål at lave en mere personlig indsats for den enkelte og målrette projekter, som faktisk kan gøre en forskel.

 

Peter: Der skal bygges flere almene boliger i Rudersdal. De skal være mindst 25 % af nybyggeriet. Der er behov for boliger, som både unge og ældre har råd til. Vi ønsker, at bevare eksisterende mindre boliger.

Øvrige kandidater:

Farrokh: Kommunen skal gøre mere for at reducere forbruget af fossile brændstoffer. Der skal satses på at spare energi samtidigt med at lave lokal produktion af energi. Energien skal være ejet af forbrugeren. Mit mål er et økologisk bæredygtigt socialistisk samfund.

Vibeke: Mærkesager er en anstændig miljøpolitik, en indædt bekæmpelse af det stigende fremmedhad i dagens Danmark, en fortsat kamp for bedre ligestilling uanset køn og seksualitet.