Generalforsamling 2021

Referat Af Generalforsamling I EL Rudersdal 202102027

Referat af ordinær generalforsamling i Enhedslisten, Rudersdal afdeling for 2020.
Mødet blev afholdt på zoom den lørdag 27. februar 2021 klokken 11.00 -13.05.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Afdelingsbestyrelsens beretning.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
6. Valg af kandidater til kommunalvalget i november
7. Budget for det kommende år.
8. Valg af afdelingsbestyrelse. Valg af 2 suppleanter om muligt.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.
Mødedeltagere: Airo (fra punkt 6), Christoffer, Jacob J., Jørn, Lene, Lennart, Lisette, Nanné, Peter U (referent), Tom og Vibeke
Afbud: Lotte, Julie og Peter O,
ad 1) Valg af dirigent og referent.
Lisette blev valgt som dirigent.
Peter valgt som referent.
Lisette konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Da det på grund Covid-19 problemerne ikke var muligt at holde et fysisk møde, besluttede bestyrelsen at afholde
generalforsamlingen som et Zoom møde.
Se her vedtægterne om reglerne for indkaldelse af ordinær generalforsamling:
https://rudersdal.enhedslisten.dk/bestyrelse/
Vi tog en præsentationsrunde blandt de tilstedeværende.
ad 2) Godkendelse af dagsorden
Der er ikke indkommet nogle forslag til ændring af dagsorden. Den udsendte dagsorden blev godkendt.
ad 3) Afdelingsbestyrelsens beretning.
Bestyrelsens skriftlige beretning forelå udsendt. Lisette gennemgik bestyrelsens beretning med de møder og
aktiviteter der havde været på trods af Corona restriktioner.
Jacob aflagde mundtlig beretning for arbejdet i kommunalbestyrelsen:
2019 var præget af debatten om den nye skolestruktur, der for os at se var en sparerunde, hvorfor EL fra starten var
imod forslaget.
Hvert år udarbejder forvaltningen et budgetforslag efter Venstres direktiv. Det overholder altid den serviceramme,
som regeringen og KL har aftalt. I økonomiudvalgets dagsordenstekst i januar i år var der en forbrugsoversigt for
2020. Serviceforbruget lå 68 mio.kr. under den tilladte serviceramme. (2.661 – 2.593 = 68 mio.kr.) Det betyder, at
Rudersdal bruger mindre end det beløb til velfærd, vi havde lov til i henhold til aftalen mellem KL og regeringen.
Det er velfærdsmodtagerne, der rammes af nedskæringerne: Øget hastværk i ældreplejen, og der er for få lærere og pædagoger til børnene. Enhedslisten skiller sig ud fra de øvrige partier ved at være det eneste, som konsekvent går imod velfærdsnedskæringer.
2
I marts 2020 var Enhedslisten sammen med FOA og andre dele af fagbevægelsen begyndt at arrangere en
landsomfattende kampagne imod budgetloven under parolen ”skrot budgetloven” FOA i Hillerød var i marts parat med løbesedler, som vi skulle distribuere. Men alt blev aflyst, da Danmark blev Corona-lukket. Naturligvis gør epidemien det umuligt i dag at køre en sådan kampagne. Men så snart det bliver muligt, skal vi have en sådan kampagne i gang. Da vi stemte imod budgettet, kommenterede borgmesteren, at Enhedslisten var støtteparti til regeringen, så hvorfor skulle vi stemme imod et budget, som var i overensstemmelse med den ramme, regeringen havde fastlagt. Jeg svarede, at vi støttede den socialdemokratiske regering  Parlamentarisk; men vi er ikke enige i alt. Enhedslisten blev støtteparti til regeringen, fordi det borgerlige alternativ ville blive værre. Men vi stemte imod aftalen i KL, fordi den skar ned på velfærden. På grund af manglende forklaringer bl.a. omkring  finansforskydninger har jeg bedt om en aktindsigt i
finansforskydningen i 2019-regnskabet. Da jeg ikke fik nogen aktindsigt, har jeg klaget til Tilsynet ved Ankestyrelsen og venter stadig på et svar.
På kommunalbestyrelsesmødet i december 2020 vedtoges en masterplan for dagtilbudsområdet. Den var baseret på en gammel prognose, selv om der allerede i efteråret var begyndt en stor stigning i børnetallet. Men kun to måneder senere blev de overrasket over, at der pludselig er ca. 100 flere småbørn end forudsat i masterplanen. Det fik vi at vide på  kommunalbestyrelsesmødet i onsdags (februar 2021). Sagen kommer op igen på mødet i marts (2021). Jeg
forlangte, at de sammen med den opdaterede statistik skal redegøre for, hvordan de huser alle disse små børn. Det skal vi i Enhedslisten gøre til en vigtig del af valgkampen. Det samme gælder situationen for de ældre. Kommunen er kommet langt bagud med det antal plejeboliger, der er til rådighed. Det er der også blevet sparet på, selv om de hele tiden har vidst, at antallet af ældre 80+ stiger med mere end 3 % om året. Jeg rejste sagen allerede i 2019, og alle de øvrige partier nedstemte mit forslag om straks at påbegynde processen med et nyt plejehjem på en ledig grund ved Søllerød sø. Jeg kørte videre med sagen, da den igen kom op i kommunalbestyrelsen i december 2020. I rapporten og i det vedtagne budget for 2021-2024 er der ingen nye plejehjemsprojekter. I 2019 var ventelisten på 56. i foråret 2020 var den steget til 96. Flere plejeboliger forventes færdige i 2021 og 2022 i Ebberød og friplejehjemmet ved Skovlyskolen. Men selv om alle pladserne i friplejehjemmet gives til kommunens borgere, vil der stadig være mange på ventelisten. Og behovet vil vokse. Men der er ikke sat penge af til flere plejeboliger. Derfor stemte jeg som den eneste i kommunalbestyrelsen imod rapporten med stemmeforklaringen:
”Enhedslisten finder ikke, at behovet for plejeboliger er opfyldt på betryggende vis og foreslår, at der straks
igangsættes en planlægningsproces for nye plejeboliger, som kan stå klar i 2024.”
De manglende plejehjemspladser er også en sag, vi skal køre frem med i valgkampen. Bestyrelsens beretninger blev godkendt.
ad 4) Godkendelse af det reviderede regnskab
Peter forelagde regnskabet. Jeg har desværre ikke, på trods af adskille forsøg, kunnet få fat i vores revisor. Han har fået både bogføringen og regnskaberne. Så regnskabet er desværre ikke revideret Regnskabet for 2020 indeholder ikke de årlige partistøttebeløb på ca. 8.000 kr., fordi vi først fik dette beløb af Rudersdal kommune midt i januar 2021. Det skyldes problemer med at få markeret afdelingen bankkonto som en
såkaldt ”NemKonto”. Der mangler også på udgiftssiden nogle småbeløb, som vi ikke kunne nå at få oplyst fra
landskontoret, inden regnskabet skulle være færdigt. Disse posteringer kommer ind i regnskabet for 2021.
Jeg vil foreslå, at vi godkender regnskabet betinget af, at den nye bestyrelse kan få det revideret.
Regnskabet blev betinget godkendt.
ad 5) Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år Der forelå ingen indkomne forslag.
Udkast til arbejdsplan forelå udsendt.
Christoffer præsenterede forslag til arbejdsplan.
3
Tom B. foreslog, at vi forholder os til brug af digitale værktøjer i undervisningen. Christoffer, og Peter og Vibeke kommenterede dette forslag. Tom kommer med et forslag på et par linjers tekst til vores valgpolitiske program om brug af digital teknik i folkeskolen og de bliver indarbejdet i programmet af bestyrelsen.
Vi drøftede, hvordan vi kunne formidle spørgsmålet om økonomien simpelt. Lisette fortalte, at der blev arbejdet med valgprogrammet. Der deltager en række medlemmer i arbejdet. For at kunne gennemføre arbejdsplanen kræver det, at afdelingens medlemmer er aktive med dette. Lisette foreslog, at vi fordeler politikområder, svarende til de politiske udvalg i kommunalbestyrelsen mellem os. Dette
inkluderer den kommunalpolitiske baggrundsgruppe. Dette tages op på førstkommende bestyrelsesmøde.
Med disse kommentarer blev arbejdsplanen godkendt.
Arbejdsplanen er vedlagt dette referat som bilag 1.
Udkast til årsmødeplan forelå udsendt.
Lisette præsenterede årsmødeplanen.
Der er planer om at etablere faste møder hver 14. dag omkring valgkampen, når vi kommer til sommerferien.
Årsmødeplanen blev godkendt. Den udsendes som et separat dokument sammen med referatet.
Ad 6) Valg af kandidater til kommunalvalget i november.
Christoffer stillede op som spidskandidat. Han blev valgt.
Vi har behov for flere kandidater. Både til top-5, men også gerne længere ned af listen. Der meldte sig ikke
umiddelbart flere kandidater. Det arbejder bestyrelsen videre med. Der har været de første sonderinger om etablering af teknisk valgforbund med SF, Alternativet, De Frie Grønne og Veganerpartiet. Bestyrelsen arbejder videre med indgåelse af valgforbund.
ad 7) Budget for det kommende år.
Forslaget til budget forelå udsendt med indkaldelsen.
Peter forelagde forslaget til budget. VI har allerede nu indsendt vores ansøgning om partistøtte for 2021. I år har vi jo brug for alle de penge, vi kan mobilisere til at føre valgkamp for. Vi arbejder med et underskud, idet vi vil trække på vores egenkapital.
Budgettet blev godkendt. Det vedtagne budget er vedlagt dette referat som bilag 2.
ad 8) Valg af afdelingsbestyrelse
Lisette Jespersen, Peter Ussing og Jacob Jensen genopstiller. Airo Bjarking og Christoffer Jørgensen stillede op inden generalforsamlingen op.
Vibeke Laursen og Nanné Dahl stillede op på mødet
Alle 7 kandidater til bestyrelsen blev valgt. Lisette og Peter blev valgt som henholdsvis kontaktperson og kasserer.
Bestyrelsen består derfor af følgende:
• Airo Bjarking
• Nanné Dahl
• Jacob Jensen
• Lisette Jespersen (kontaktperson)
• Christoffer Jørgensen
• Vibeke Laursen
• Peter Ussing (kasserer)
De øvrige opgaver vil blive fordelt mellem bestyrelsens medlemmer på det første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
4
Der blev ikke valgt nogen suppleanter.
ad 9) Valg af revisor
Jørn Langendorff og Lennart Bjarking blev valgt som revisorer.