Referat fra generalforsamling 2022

Rudersdal 5. marts 2022

Referat af Ordinær generalforsamling i Enhedslisten, Rudersdal afdeling for 2022.

Mødet blev afholdt i Kulturcenter Mantzius, Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, 3460 Birkerød,

lørdag den 26. februar 2022 klokken 11-14.

Deltagere: Joachim, Lasse, Søren, Jørn L, Aleksandra, Christoffer, Nanné, Stine, Jacob, Lisette,

Deltagelse på Zoom: Peter U, Vibeke

Afbud: Peter O, Anne, Rasmus, Tom, Helene, Charlotte S.T, Julie, Henrik, Carsten, Lotte N, Mia, Pouran, Jørn H.

 

Lisette bød velkommen derefter valg af dirigent

 

 1. Valg af dirigent og referent. Stine blev valgt som dirigent og Lisette som referent. Stine konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da indkaldelse var sendt ud til alle medlemmer den 4. februar 2022, desuden har generalforsamlingen været annonceret på hjemmesiden i mødeplanen.
 2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt, og der var ikke indkommet yderligere forslag.
 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. Den organisatoriske beretning blev fremlagt af Lisette (udsendt på forhånd) og den politiske af Jacob og Christoffer. (se beretninger side 3-5)
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab. Peter U, fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Der var ingen yderlige kommentarer fra revisor Jørn L. (Regnskabet var udsendt på forhånd, lægges på hjemmesiden)
 5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år. Lisette fremlagde forslag til arbejdsplan for det kommende år samt forslag til baggrundsgruppens arbejde – (vedtaget med få ændringer, bl.a. at planen jævnligt gennemgås på medlemsmøderne. Se bilag 5a og 5b)
 6. Budget for det kommende år. Peter U fremlagde budgettet (fremsendt på forhånd), og gjorde opmærksom på, at der endnu ikke var afsat penge til valgkamp, men der kunne blive brug for økonomi hertil. Budget blev vedtaget. (se budget side 6)
 7. Valg af afdelingsbestyrelse. Valg af 2 suppleanter om muligt. Lisette fremlagde forslag til opgaver i bestyrelsen og forslag til mødeplan (se bilag 5c, 5d), disse fordeles ved første bestyrelsesmøde): Valgt blev: Aleksandra, Christoffer, Jacob, Lisette (kontaktperson) og Peter U.(kasserer) samt Vibeke. Lasse blev valgt som suppleant.Lisette efterlyser, at en person følger med i kontaktpersonens opgaver, med henblik på at overtage opgaven om 1-2 år.
 8. Valg af revisor. Jørn L blev valgt
 9. Orientering om Enhedslistens Årsmøde (13.-15. maj 2022). Lisette orienterede om mulige pkt. til årsmødet: Oplæg til EU-debat samt borgerløn. Der udsendes Årsmødehæfte 9. marts og afdelingen skal have et medlemsmøde mellem 9. og 30. marts, hvor vi diskuterer indhold samt vælger delegerede. Lisette sender datoforslag ud til et medlemsmøde. (24/3)
 10. Valg af delegerede til regionsrepræsentantskabet i Region Hovedstaden. Valgt blev Peter O, Lisette og som suppleant Mia (ang. valg af “øvrige” kandidater til FT, så har vi 5/3 skrevet til Regionen, at vores hidtidige kandidat er udmeldt, og at vi indstiller Christoffer til ny kandidat 2022)
 11. Der blev foreslået at afdelingen anskaffer computer og projektor, og at møderne annonceres på google kalender. Dette tages til efterretning, da der ikke kan tage beslutninger under evt.

 

Vi sluttede en hyggelig generalforsamlingen med fælles spisning.

Ad. Pkt, 3 a

Organisatorisk beretning for Rudersdal afdeling februar 2021/februar 2022

Medlemmer: Afdelingen har Igen i 2021 fået flere nye medlemmer.  Medlemstallet er nu 71. En del, især yngre medlemmer er flyttet siden sidste år, men vi har fået 18 nye medlemmer siden generalforsamlingen i 2021. Flere ønsker at være aktive. Bl.a. har flere været aktive i valgkampen – med uddeling af valgfoldere, og taget del i vores medlemsmøder.

Afdelingens aktiviteter: Året 2021 har været et meget aktivt år for bestyrelse og andre aktivister. Der er lagt et stort arbejde i at udarbejde valgprogram og politikker for de kommende fire år.

Året har fortsat været præget af Corona-restriktioner først og sidst på året. Det har sat sit præg på møderne, hvor flere er afholdt som hybrid eller ZOOM- møder.

Afdelingen holder kommunale baggrundsgruppemøder samt åbne bestyrelsesmøder hver måned undtagen i juli md. Medlemsmøder ca. hvert kvartal. Der har været afholdt en del ”Valgkampmøder”, hvor en skrivegruppe har arbejdet med vores valgprogram. 15 politikker ligger nu på vores hjemmeside, og de prioriterede kom med i vores valgpjece. Repræsentanter fra bestyrelse og baggrundsgruppe deltager i de halvårlige kommunalpolitiske konferencer i februar og august, hvor der var Valgkamps Kick-off. Vi har desuden repræsentanter i regionsrepræsentantskabet og regionsledelsen.

 

Årets gang 2021-2022:  I februar 2021 har der været kommunalpolitisk landsmøde på Fyn samt Generalforsamling i vores lokalafdeling. Til bestyrelsen blev valgt: Airo, Christoffer, Jacob J, Lisette, Nanné, Peter U og Vibeke.

Lisette blev valgt til kontaktperson og Peter U. blev valgt kasserer.  Jørn L og Lennart blev valgt til revisorer.

Marts – juni har skrivegruppen arbejdet på valgprogrampunkter – og flere bestyrelsesmedlemmer har været aktive med at skrive læserbreve i Frederiksborg Amtsavis. Vores hjemmeside fremtræder i ny og opdateret form, og der er livlig aktivitet på vores FB-side. Det fortsætter vi med. Der har desuden været medlemsmøde, hvor vi har forberedt os på EL Årsmøde.

 1. maj mødet, der skulle være afholdt i Holte Havn sammen med S og SF blev aflyst på grund af restriktioner. Flere deltog dog i et udendørs arrangement i Allerød sammen med andre EL-afdelinger fra Nordsjælland i en digital fejring. Mødet blev streamet live til alle der har lyst til at følge med hjemmefra. Mai Villadsen holdt tale, og naturligvis vores kandidat Christoffer.

Enhedslistens årsmøde i maj md. foregik delvis online. Vi mødtes med flere Nordsjællandske afdelinger i Fredensborg til online møde. Rudersdal afd. Havde bl.a. indsendt ændringsforslag til den organisatoriske udvikling i EL. Der blev desværre ikke lytte til os.  Peter U., Lisette J og Christoffer J deltog.

I juni md. Var vi på gade med Syriensfoldere og vi holdt sommermøde hos Lisette i Birkerød. Under sommermiddagen bød vi nye medlemmer velkommen, planlagde vores aktiviteter på Rudersdal folkemøde – og vores kommende aktiviteter på torve, stationer og gader.

I august deltog vi i Vedbæk Havnedag – hvor vi uddelte flyers om vores grønne politik, og lavede kager sammen med børnene. Vi præsenterede vores kandidathold på 8 personer i medierne, indgik valgforbund med SF – og deltog også i Rudersdal Folkemøde.  I vores bod slog vi et slag for at nedbringe Co2 og delte vilde blomsterfrø ud – ”mad til bierne”. Vi deltog i flere debatter: Kommunaldebat, klimadebat, ældrepleje, pårørendes vilkår samt selvhjælp og medmenneskelighed.

I september deltog vi i Birkerød Kulturnat – Her var dåseleg med børnene, samt uddeling af vores pjecer og blomsterfrø. Fra september til november deltog vi i ca. 30 vælgermøder, bl.a. for nye borgere i DK, debat om daginstitutioner, skoler, sårbare børn, ældre- og handicappolitik, ”grønne” vælgermøder, klimamarch, møder på gymnasier og kollegier m.m. Vi var også ugentlig at finde på torve og indkøbscentre i Birkerød, Holte og Nærum samt på stationer flere gange om ugen både morgen og aften. Vi har desuden omdelt valgpjecer til husstande i store dele af kommunen. Almene boliger og ungdomsboliger er blevet prioriteret. Vi har i alt uddelt knap 15.000 pjecer. 3 uger før valget har vi hængt plakater op flere steder i kommunen, især i Birkerød hvor mange af vores vælgere bor.

I oktober holdt vi medlemsmøde, hvor vores folketingskandidat Sinem Demir – holdt en peptalk ”klar til valgkamp”, Kandidaterne Christoffer, Lisette og Aleksandra præsenterede deres mærkesager. Deltagerne meldte sig til forskellige valgkampopgaver.

November: Partiet og Christoffer endte med at få et historisk godt valg i Rudersdal kommune. Christoffer blev ved konstitueringen formand for Folkeoplysningsudvalget, fik en plads i Økonomiudvalget, Børn- og skoleudvalget samt Miljø og Klimaudvalget. Partiet fik yderligere en håndfuld pladser i diverse bestyrelser

Et par dage efter valget holdt vi et ”Valghyggemøde” for alle aktivister. Vi sagde tak til Jacob J.  for hans indsats gennem de sidste 8 år. Da Jacob altid er aktiv på gadeplan i al slags vejr, syntes det var passende at forære ham er par ”Bernie Sanders uldluffer”

I december holdt vi et medlemsmøde, hvor vi evaluerede valgkampen. Evalueringen findes på vores hjemmeside.  Sidste medlemsmøde inden denne GF blev holdt i februar 2022, under overskriften:  – Mange vælgere har sat deres X ved Ø – Nu retter vi blikket fremad. Her drøftede vi prioriteringer, ressourcer og kommende udfordringer. Hvordan får vi vores mærkesager gennemført? Dette referat ligger også på hjemmesiden.

Ad pkt. 3b

Politisk beretning for 2021 / v. Jacob Jensen

Enhedslisten er et socialistisk parti. Det betyder, at vort langsigtede mål er et andet og mere retfærdigt samfund, socialisme, hvor det ikke er pengemagten, der styrer, men den brede befolkning. Men vi er også realister. Socialismen står ikke lige for døren. Men vort politiske ståsted er altid socialisme. Også under den nuværende kapitalisme skal vi arbejde og kæmpe for at opfylde almindelige menneskers interesser og behov. Det gælder både landspolitisk og kommunalpolitisk her i Rudersdal. Rent praktisk betyder det, at vi konsekvent holder fast ved Enhedslistens princip: Vi arbejder og stemmer for enhver forbedring af almindelige menneskers velfærd og imod enhver forværring.

Også de etablerede partier lover, at de støtter velfærden. Men da folk har vanskeligheder ved at forstå store tal, så ser de ikke ud fra budgetter og regnskaber, at deres valgløfter ikke overholdes. De ser det først, når besparelserne føres ud i livet: Øget hastværk i hjemmeplejen, plejehjemmene og alle steder i den offentlige sektor. For få lærere og pædagoger til børnene. Det er den praktiske konsekvens af den gængse økonomiske politik i Danmark – og også i EU og Vesten. Den blev indført under Thatcher og Reagan og har fået navnet neoliberalisme. Det betyder minimalstat. Hvert år skal de offentlige udgifter reduceres. Enhedslisten er det eneste parti, som konsekvent går imod neoliberalismen.

Hvert år forhandler regeringen og Kommunernes Landsforening om en ramme for serviceudgifterne, som kommunerne ikke må overskride. Enhedslisten er medlem af KL og deltager dermed i forhandlingerne om disse servicerammer. Hvis man vil fastholde det velfærdsniveau, man har i år, så er man nødt til at allokere flere penge næste år for at dække pris- og lønstigningerne og også demografien, dvs. antallet af velfærdsmodtagere. De centrale forhandlinger fører til en beslutning for, hvor mange procent kommunerne kan øge deres servicebudgetter. Problemet er, at forøgelsen de sidste år ikke har fulgt med de reelle stigninger i pris og demografi. Enhedslistens repræsentanter i KL har derfor stemt imod de indgåede aftaler imellem regeringen og KL.

Den serviceramme, Rudersdal blev tildelt for 2022, er baseret på vores servicerammer i årene forud. Hvis en kommune et år ikke benytter den tildelte serviceramme fuldt ud, bliver næste års serviceramme reduceret tilsvarende. I 2018 og 2019 lavede Rudersdal kommune sit velfærdsbudget, som lå 85 mio.kr. under den budgetramme, vi blev tildelt af Kommunernes Landsforening og regeringen. Det er politiske beslutninger, taget her i Rudersdal af en næsten enig kommunalbestyrelse – kun EL gik imod.

Det har betydet, at den tildelte ramme til Rudersdal i alle efterfølgende år også er blevet reduceret med 85 mio.kr. Hvis vi havde brugt den tilladte serviceramme i 2018 og 2019, ville Rudersdals serviceramme også have været 85 mio.kr. større i årene efter. Enhedslisten har foreslået, at kommunen retter henvendelse til Kommunernes Landsforening med ønsket om at få opjusteret Rudersdals serviceramme. Men det blev stemt ned af alle de øvrige partier.

Antallet af ældre 80+ stiger med over 4 % om året (prognose s. 31 i budgettet) – både fordi ældre nu lever længere og fordi flere blev født i krigsårene. Det er den aldersgruppe, som er den mest plejekrævende. Alligevel bliver ældrebudgettet reduceret (tallene ses på s. 156). Der er lange ventelister på plejeboliger. Men der er ikke planlagt noget nybyggeri i anlægsbudgettet (s. 167). Årsagen er, at kommunalbestyrelsen har vedtaget en ”tilbudsvifte”, som har til formål at gøre det muligt at beholde flere ældre i deres eget hjem. Dermed sparer de på de dyre plejeboliger. Enhedslisten stemte som de eneste imod den forelagte plan med følgende stemmeforklaring: ”Enhedslisten finder ikke, at behovet for plejeboliger er opfyldt på betryggende vis og foreslår, at der straks igangsættes en planlægningsproces for nye plejeboliger, som kan stå klar i 2024”. (30/6-2021)

Det tager mange år fra beslutningen om opførelse indtil bygningerne er færdige. Da intet projekt er blevet påbegyndt i 2021, vil der heller ikke blive nye plejeboliger klar i 2024. Det er vigtigt, at Enhedslisten klart tager afstand til manglen på plejeboliger, som kun vil blive større i årene fremover. Det har vi gjort længe. I 2019 blev kommunalbestyrelsen informeret om, at grunden ved Skovbrynet i Holte var gjort klar til et nyt plejehjem. Enhedslisten foreslog, at opførelsen af et plejehjem der snarest påbegyndes, således at det kunne stå klart i 2024. Det blev d. 28/8-2019 forkastet af alle de øvrige partier.

Det er let at lave prognoser for antallet af ældre. Det er naturligvis vanskeligere for småbørn. Men det undskylder ikke, at kommunen baserer sin planlægning af behovet for børnehaver på en totalt fejlagtig prognose (s. 31 i budgettet). Prognosen blev udarbejdet i januar 2021. Den havde konstateret, at der siden januar 2020 var kommet langt flere småbørn end forventet, især tilflyttende familier. Af en eller anden grund blev der i januar 2021 udarbejdet en prognose, som forudsagde, at den store tilgang ville ophøre. Det gjorde den ikke. Tværtimod. I august 2021 vidste de, at 115 flere småbørn allerede var født eller var flyttet til kommunen. Alligevel vedtog kommunalbestyrelsen efter august et budget, som ikke tog højde for alle disse børn. Derfor er der en krise på dagtilbudsområdet. De prøver at løse krisen ved midlertidige løsninger og pavilloner. Beslutningen om at rive Sjælsøhallen ned og bygge et nyt børnehus vil først afhjælpe situationen om flere år. Deres tale om at have et børnehus der klar allerede i 2023 er helt uden realiteter.

Snart når småbørnene skolealderen. Men det fremgår ikke af den befolkningsprognose, de arbejder efter. Her er antallet af børn i skolealderen faldende de næste år fremover. Men på det tidspunkt, 2022-budgettet blev vedtaget, vidste kommunen, at der var kommet så mange småbørn. Den burde også have vidst, at småbørnene snart skal i skole. Nu får vi at se, hvordan den nye kommunalbestyrelse vil sikre, at der er skolekapacitet til de nye børn. Den gamle kommunalbestyrelses beslutning om en 10 % arealreduktion er trukket tilbage. Men med flere børn og mindre klasser er der brug for større areal. Vi vil også se, hvordan den håndterer den tidligere kommunalbestyrelses beslutning om at sammenlægge 8 skoler til 4. Både de konservative og Lokallisten tog i sidste øjeblik afstand fra disse planer. Det har samlet set givet dem stor vælgerfremgang. Men vi i Enhedslisten var de eneste, som fra første færd tog afstand fra sammenlægningerne og arealreduktionerne.

Det er disse nedskæringer især på ældre og børneområdet, som jeg har brugt flest kræfter på at kritisere. Jeg har også stillet spørgsmål til regnskaberne de senere år. Jeg vil ikke gå i detaljer her, men vil naturligvis gerne besvare spørgsmål. Men sagen er endt med påstand imod påstand. De siger, at jeg har fået aktindsigt i sagerne. Men det har jeg ikke.

I 2018-regnskabet optrådte pludseligt en stor udgiftspost på 119,6 mio.kr., som de kaldte balanceforskydninger. Jeg bad om aktindsigt i, hvordan dette beløb var opbygget. Jeg fik et møde med økonomiforvaltningen, hvor de havde forsøgt at stille et regnskab op. Men de nåede frem til en sum på 108,4 mio.kr., dvs. 11,2 mio.kr. mindre. Ingen forsøgte at forklare det. 2019-regnskabet indeholdt også et stort tal; men de forsøgte ikke at forklare summen. Jeg klagede til tilsynet i statsforvaltningen. Der kom ikke noget svar før i slutningen af 2021, hvor de bad kommunen om at give mig aktindsigt. Kommunen svarede så, at det havde den allerede gjort. Det er ukorrekt; men det er påstand imod påstand, og vi kommer ikke videre med sagen. Mine indvendinger har dog fået dem til at ændre 2020-regnskabet. Balanceforskydningen der er underbygget af en opgørelse, som sammenlagt passer matematisk. Det gjorde de tidligere års regnskaber ikke.

Januar 2022 efterfulgte Christoffer J, Jacob Jensen i KB. Han fortsatte beretningen:

Som nævnt i den organisatoriske beretning, så sidder vi økonomiudvalg, klima og miljøudvalg og børneskoleudvalget – herudover har vi fået formandsposten i Folkeoplysningsudvalget. Det er en klar prioritering og et vigtigt skridt – både i forhold til at få indflydelse, men også indsigt i processerne.

 

Vi deltager i en lang række møder med borgere og foreninger. Bl.a. forældrebestyrelsen ”hvorerderenvoksen”, klimabevægelsen, frivillig center Rudersdal, Skilled Workers Immigrants in Denmark osv.

 

Vi fortsætter samarbejdet med pressen, Rudersdal avis og Frederiksborg Amts avis.

Det giver os et rigtig godt udgangspunkt for vores initiativsager. På de første to KB møder har vi fremlagt forslag om:

 • Transport (Kommunalbestyrelsen og ansatte i Rudersdal Kommune tilbydes og vælger, som udgangspunkt, klimavenlig transport. Planlægning af den samlede rejseaktivitet sker med udgangspunkt i en klimavenlig transportform.) 
 • Ansøgninger, et forslag om anonymisering af ansøgninger for at undgå diskriminere på grund af alder, køn og etnisk herkomst.

 

Og flere er på vej.

 

Mulighederne er store for Enhedslisten i både Rudersdal og Nordsjælland. Socialisme er mere en et kryds hver fjerde år – men også en god kontakt til borgerne og synliggørelse af vores politiske mål.

 

18. februar 2022
Budget for Enhedslisten, Rudersdal afdeling 2022
Indtægter
EL Landskontor, kontingentandel og tilskud 11.000,00
Rudersdal Kommune, stemmepenge 12.000.00
Partiskat, lokalt opkrævet 68.500,00
Medlemsbidrag 0,00
Indtægter i alt 91.500,00
Udgifter
Mødevirksomhed 5.000,00
Kursusvirksomhed 12.000,00
Folkemøde, Havarthigården 2.000,00
Abonnementer 3.000,00
Valgkamp *) 0,00
Bevillinger 1.000,00
Øvrige udgifter 1.000,00
I alt 24.000,00
Forventet resultat -67.500,00
 

*) Vi ved ikke hvornår næste folketingsvalg kommer