På med arbejdshandsken. Tag fat om nældens rod

Sygefraværet blandt kommunens ansatte er højt. Det er især blandt det pædagogiske personale i kommunens daginstitutioner at Rudersdal har en kedelig rekord. Vi har det højeste sygefravær i Nordsjælland og det femte højeste i hele landet. Borgmester Jens Ives reaktion på CEPOS undersøgelse er, at man vil kigge de enkelte institutioner over skulderen, og at økonomiudvalget i øvrigt er utilfredse med det høje sygefravær – især korttidssygefraværet. Selvom borgmesteren i øvrigt mener, at der ikke er udgifter forbundet med sygefravær, fordi man alligevel ikke kan skaffe vikarer så mener jeg, at det kommer til at koste på den lange bane i kvalitet, i korttidsfravær bliver til langtidsfravær, og ikke mindst bliver det dyrt for børnetrivslen. Jeg er dybt bekymret.

Jeg har i mange år arbejdet med virksomheders arbejdsmiljø, også i vuggestuer og børnehaver. Sygefravær er en tydelig markør for arbejdsmiljøets kvalitet, og den virksomhedskultur, der er herskende. Virksomhedskulturen tegnes af den øverste ledelse og skaber rammen for Rudersdal daginstitutioners fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Min erfaring med personale, der arbejder med andre mennesker, børn som voksne, er, at de vil gøre deres yderste for at vende tilbage til arbejdet efter sygdom. Og at de ønsker, at levere den kvalitet i deres arbejde, som de er uddannet til.

Min erfaring er, at en anerkendende virksomhedskultur, kan styrke den daglige ledelses arbejde og det pædagogiske personales arbejdsglæde. Når jeg læser høringssvarene til den netop vedtagne Masterplan 2021 på Dagtilbudsområdet i Rudersdal kommune, er der ingen tvivl om, at der er meget omkring de fysiske rammer, hvor der er plads til forbedring. Ventilation, kvadratmeter, legepladser og udendørs arealer til børnene, placering på skoler med anden dagsrytme mm. Det er vigtige områder, der berører personalets arbejdsglæde og børnenes trivsel. Et andet vigtigt element, der har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø, er antallet af varme og kreative hænder. Hvad angår den reelle minimumsnormering, har Rudersdal Kommune, mildt sagt, god plads til forbedring.

Jeg vil som medlem af Enhedslisten opfordre kommunens direktion til at være meget lydhør overfor høringssvar og analysere virksomhedskulturen – fremfor at være “utilfreds med korttids sygefravær” og udelukkende basere sygefraværsanalysen på “datadreven tilgang til problemet, hvor man kigger på forskellene institutionerne imellem”. Man skal ikke blive syg af, at gå på arbejde! Vi skal have vendt bøtten og sammen skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i daginstitutionerne. På med arbejdshandsken og tag fat om nældens rod.

Af Lisette Jespersen
Specialist i arbejds- og organisationspsykolog
Suppleant til kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Debat Rudersdal – 03. januar 2021
https://sn.dk/Debat-Rudersdal/Debat-Paa-med-arbejdshandsken