Rudersdal kommune: Kommentarer og forslag til forhandlingerne om Budget 2018

5. september 2017

Her er Enhedslistens skriftlige indstilling til budgetforhandlingerne om budgettet for 2018 i Rudersdal.

De vigtigste punkter er:
· vi går imod den kraftige nedskæring af velfærden, især til børn og skole.
· Kommunens kassebeholdningen er reduceret 250 millioner kr siden sidste kommunevalg – det er uansvarligt bare at tømme kassen
· vi finder det forunderligt, at Venstre skyder skylden for kommunens økonomiske problemer over på den kommunale udligningsordning. Men inde  i Folketinget har partiet Venstre selv stemt for denne ordning.
· Det er også mærkværdigt, når Venstre fremfører, at kommunen lokalt ikke kan yde den ønskede velfærd på grund af den serviceramme, regeringen og Kommunernes Landsforening har fastsat. Både regeringen og KL er ledet af politikere fra partiet Venstre.
· vi tager afstand fra de bogføringsændringer, som vi mener har til formål at skjule omfanget af nedskæringerne på velfærden.
· vi opremser de forslag som Enhedslisten stiller til budgettet.

Kommentarer og forslag til forhandlingerne om Budget 2018

De fleste partier har i pressen erklæret, at det budgetforslag, vi nu har til behandling, ser lysere ud end de tidligere år. Det kan vi i Enhedslisten ikke se. I sammenligning med 2016-regnskabet er driftsbudgettet for 2018 skåret ned med på 62 mio. kr. Hvad værre er, næsten det hele er taget fra børne – og skolebudgettet, 60 mio. kr. De fleste partier fortæller om deres bekymring for børnene og deres skolegang. I Enhedslisten forstår vi ikke, hvordan de samme partier kan kalde et budget med så store nedskæringer på området for lysere end de tidligere år.

Besparelserne på velfærden har ikke kunnet forhindre, at kassebeholdningen over de 4 år er reduceret med 250 mio. kr. Den forventes at blive minus 154 mio. kr. i december i år. Enhedslisten finder, at ophobning af en så stor gældsbyrde er uansvarligt. Det vil vanskeliggøre de økonomiske muligheder fremover. Vi finder det også uforsvarligt overfor de børn, ældre, handicappede og andre velfærdsmodtagere, som har måttet bære byrderne for nedskæringerne.

Venstre og andre partier kaster skylden på den forsvundne kassebeholdning over på udligningsordningen. Når Rudersdal har den højeste indtægt i landet, så finder vi i Enhedslisten det rimeligt, at vi betaler til de øvrige kommuner, som får færre skatteindtægter og har større socioøkonomiske behov. De brede skuldre skal bære de største byrder. Det er præcist det, som udligningen har til formål. Og det følger en lov, som er vedtaget af folketinget. Vi er nødt til at betale, selv om mange politikere i Rudersdal mener, at det er uretfærdigt.

I den forbindelse bør det nævnes, at Venstre og de fleste andre partier har stemt for den eksisterende udligningsordning i Folketinget. Mange af de kommuner som modtager penge af denne vej er kommuner med en Venstre borgmester. Ordningen er accepteret af de fleste partier. Der kan derfor ikke forventes noget folketingsflertal imod den, udover nogle finjusteringer. Vi finder det derfor særdeles upassende, at Venstre i landets måske mest velstående kommune igen og igen rejser sagen om den “uretfærdige” udligningsordning, som om det er noget, Venstre kan og vil gøre noget ved.

Vi har regnet på tallene fra finansministeriet og kan bekræfte, at efter betaling af udligning, så har en Rudersdalborger 3.200 kr. for lidt til at dække det socioøkonomiske behov og andre kommunale udgifter. Med de 56.000 indbyggere bliver det et underskud på i alt 179 mio. kr. Men Rudersdal ville ikke have haft underskud, hvis skatten havde været holdt på samme niveau som andre kommuner. Det er en politisk beslutning taget af Venstre og de øvrige partier her i Rudersdal, at kommunen skal have landets laveste kommuneskat.

Venstre og andre partier går til valg på et løfte om en lav skat og en høj velfærd. Det er simpelt hen ikke muligt at opfylde begge løfter. Det har vi set i de senere år. Der skæres ned på velfærden. Men alligevel ser vi et stort fald i kassebeholdningen. Uden en skatteforhøjelse er der ikke penge til at opfylde valgløfterne om velfærd. Budgetforslaget søger at reparere likviditetsproblemet med en kraftig nedskæring af velfærden. Det går vi i Enhedslisten imod.

Fra vi begyndte i kommunalbestyrelsen i 2014 har vi kritiseret servicenedskæringerne. Enhedslisten ønskede at undgå dem ved en skatteforhøjelse. Men vi fik forklaret, at der var en beregnet serviceramme, kommunen ikke måtte overskride. Selv om kommunen fik større skatteindtægter, så kunne de ikke benyttes til velfærd. Påstanden om en uoverskridelig serviceramme var hovedargumentet for den påstand, at en skattestigning ikke kunne forbedre velfærden.

I budgetforslaget for 2017 var de foreslåede servicerammeudgifter 34,5 mio. kr. lavere end den beregnede serviceramme. I det færdige budget, der blev vedtaget af de øvrige partier, var servicerammen øget med disse 34,5 mio. kr. Det meste skete især ved at overføre 27 mio. kr. fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Det ser derfor ud som om, at kommunen har benyttet alle de penge, der var til rådighed i servicerammen, til velfærd. Men det er ikke tilfældet. Reelt er de udgifter, der udgjorde den hidtidige serviceramme, reduceret med 27 mio. kr. Den ændrede bogføring har blot skjult dette forhold.

I år ligger budgetforslaget for 2018 50,6 mio. kr. under den beregnede serviceramme. Disse penge er taget fra velfærdsudgifterne (og her især fra børne- og skoleområdet). Derfor er der i servicerammen ingen hindring for, at velfærden kan styrkes. Nu er tallet så stort, at det nok er umuligt at skjule nedskæringen ved igen i år at overføre et stort beløb fra anlæg til drift. I alle tilfælde går Enhedslisten imod sådanne forsøg på at skjule de faktiske forhold. Venstre og andre partier, som godkender budgettet, bør forklare direkte til borgerne, at Rudersdal skærer over 50 mio. kr. ned, fordi kommunalbestyrelsen har taget en politisk beslutning om, at skatten ikke må øges.

Vi har nu modtaget det korrigerede driftsbudget for 2017 på 3.183 mio. kr. I 2017 priser bliver det af størrelsesordenen 3.119 mio. kr. Det vedtagne 2017-budget var på 3.072 mio. kr., som så er overskredet med 47 mio. kr. (Hvis de 27 mio. kr. i bogføringen føres tilbage fra drift til anlæg, er overskridelsen kun 20 mio. kr.) Det betyder, at kommunen forventer en tilsvarende overskridelse af den beregnede serviceramme. Vi vil gerne have et svar på, hvilke økonomiske konsekvenser det forventes at få for kommunen, når det færdige regnskab for 2017 foreligger og viser en overskridelse på 47 mio. kr.

Da vi ikke ved, hvordan servicerammen er udarbejdet ud fra driftsbudgettet, så kan vi ikke se sammenhængen i følgende tal. I det budgetoplæg for 2018, vi modtog i april, var driftsbudgettet på 3.080 mio. kr. I budgetforslaget fra juli er det øget med 6 mio. kr. Servicerammeudgifterne i oplægget var på 2.542. De er nu i budgetforslaget reduceret med 25 mio. kr. Hvordan kan øgede driftsudgifter resultere i mindre servicerammeudgifter? Det vil vi gerne modtage et svar på fra økonomiforvaltningen.

Den kraftige nedskæring især på børn- og skoleområdet gør, at Enhedslisten ikke kan stemme for dette budget. Området har allerede for få penge til rådighed. Det rammer især de svage elever. Der er sparet på normeringerne, så lærerne og pædagogerne ikke har tid til at give individuel assistance. Lærerne og pædagogerne får ikke tilstrækkelig forberedelsestid og ikke tilstrækkelig efteruddannelse i inklusion..

Der skæres fortsat ned på ældreområdet, især på hjemmeplejen. Rengøring er skåret ned til hver tredje uge. Antallet af plejekrævende ældre stiger med 3 % pr. år. Alligevel skæres der ned på hjemmehjælpen. Vi har hvert år beklaget hastværket i hjemmeplejen. Vi mener stadig, at det er rimeligt at visitere de svage hjemmehjælpsmodtagere til 10 minutter ekstra, som bruges til samtale med de ældre, der måtte ønske det, eller andet.

I budgettet fremgår, at aktivitetsmedarbejderne på Bakkehuset er afskediget. Vi finder det forkasteligt, at kommunen skærer ned på aktiviteterne i Bakkehuset, som så mange ældre har nydt godt af. Vi mener tværtimod, at aktivitetstilbuddene for kommunens ældre skal øges, så flere får tilbudt aktiviteter som dem, der var på Bakkehuset.

Udover disse to vigtigste områder har Enhedslisten andre ønsker til budgettet og arbejdet fremover.

· Til alle budgetforhandlingerne har Enhedslisten foreslået at ansætte en borgerrådgiver, som fungerer uafhængigt af forvaltningen. Det har ikke vundet støtte af nogen af de øvrige partier.
· Vi foreslår, at der udarbejdes en plan for at reducere Rudersdals CO2 udledning til 50% frem mod år 2025. Det er vigtigt at kommunen tager ansvar og bistår med at imødegå de globale klimaforandringer.
· En mere ambitiøs plan for affaldssortering, så vi hurtigst muligt kan nå op på det niveau af genbrug, som mange kommuner allerede har opnået.
· Energibesparelser i kommunens bygninger og gadebelysning fremmes mest muligt.
· Vi ønsker at der investeres flere ressourcer i at få kontanthjælpsmodtagerne i arbejde – erfaringerne far andre kommuner er at en mere individuel og målrettet indsats kan spare mange penge på sigt. Det er også set i borgerlige kommuner.
· Kvaliteten i sagsbehandling på det sociale område skal forøges så vi kan komme under landsgennemsnit, hvad angår ankesager, som vi bliver bedt om at omgøre – hvis det det koster penge skal de på budgettet.
· Genbrugsbutik etableres baseret på erfaringerne fra Næstved og andre kommuner. Gerne i samarbejde med nabokommuner.
· Ny sportshal ved Rudersdal stadion i Holte skal på budgettet, hvilket vil bringe halkapaciteten op på det niveau, de fleste andre kommuner har.
· Vi støtter udbygningen af supercykelstier og finder, at den næste prioritet skal være at forlænge cykelstien langs Helsingørmotorvejen til Hørsholm.

Vi lægger disse forslag frem, samtidig med forslaget om at øge skatten, så der kan være penge til at finansiere en rimelig velfærd.

Jacob Jensen
Enhedslisten Rudersdal