Klima og energi

Enhedslisten vil arbejde for:

Rudersdal skal være en klimaneutral kommune i 2030

Enhedslisten vil arbejde for at Rudersdal bliver en klimaneutral kommune i 2030. Folketinget besluttede i 2020,  at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i år 2030. Det skal Rudersdal naturligvis bidrage til. Vi er blandt de rigeste i Danmark og har selvfølgelig råd til at gøre det.

Dette kræver at kommunen snarest etablerer en klimahandlingsplan, som viser hvordan reduktionen af udledningen kan ske.  Planen skal have klare mål, og indeholde løbende målinger på fremdriften , rapportering og opfølgning. Så borgerne kan vurdere, om vi politikere faktisk er klimavenlige.

Klimaplanen består af en række delplaner, hver med en strategi, analyse af hvordan målet nås og en implementeringsplan. Der skal være  en varmeplan, en plan for den kommunale drift, en plan for boliger og erhverv og en transportplan.

I planerne analyseres hvordan energiforbruget kan reduceres og de fossile brændstoffer kan fjernes fra energi- og varmeproduktionen. Disse brændstoffer skal erstattes med el produceret med vedvarende energi.

Borgerne skal have adgang til planerne og rapporteringen. Og løbende inddrages i processen om hvordan klimahandlingsplanen skrider frem.

I Folketinget stiller Enhedslisten forslag om, at kommunerne får friere rammer til handling. Den såkaldte  grønne pagt for kommunerne.

Læs mere her:

GRØN PAGT SKAL SÆTTE KOMMUNERNE FRI

 

Kommunen kan gøre rigtig meget på klimaområdet, så derfor er dette kommunalvalget også et klimavalg. I Enhedslisten taler vi ikke bare om at være grønne, vi er også parat til handling. Og det går rigtigt langsomt i vores kommune. I 2018 udledte vi 5,3 tons  CO2 pr indbygger hvilket svarer det til 1 ton mere end borgerne i vores nabokommune Furesø, altså 20% mere.

 

Energiforbrug og transport er de store syndere i forhold til fremtidigt miljø. El- og varmesektoren står tilsammen for mere end 2/3 af  de samlede udledninger, mens transportsektoren står  for ¼.

Varmeproduktionen skal blive mere og mere klimavenlig

Vi har hurtigt brug for en langsigtet varmeplan i kommunen. Den skal rådgive borgerne  om, hvilke alternativer der er, og fremover blive, til deres eksisterende olie- og naturgasfyr. Og  på sigt også til de stærkt forurenende brændeovne og pillefyr.

En vigtig del af varmeplanen er derfor, snarest at pege på hvilke områder i kommenen der fremover vil blive forsynet med fjernvarme – og hvornår denne fjernvarme kan forventes  at  være tilgængelig. Og hvilke områder hvor det ikke er realistisk at forsyne området med fjernvarme.

Fjernvarme er i tættere bebyggede områder et oplagt alternativ til de eksisterende olie- og naturgasfyr Og på sigt  vil det lette vejen væk fra anvendelse af træ (biomasse). Fjernvarme gør, at alle deltagere efterhånden kan få bedre og bedre produceret varme, da forbedringerne kan implementeres på det centrale værk, efterhånden som nye muligheder viser sig. Desuden vil det gøre det muligt at foretage  CO2-fangst foretages et sted hvis dette viser sig nødvendigt. Derfor er fjernvarme at foretrække, i områder hvor det er praktisk muligt. Hvor det ikke er muligt at etablere fjernvarme, er varmepumper det oplagt alternativ.

Energiforbruget i de kommunale bygninger er i Rudersdal utidssvarende højt. En opgørelse fra Dansk Byggeri (2019) vedrørende bygningers energimærke viser, at Rudersdals kommunes bygninger ligger i bund. 88% har energimærke D-G. Det er spild af energi og skaber et dårligt indeklima. Klimamæssigt betyder dette en helt unødvendig høj CO2 udledning.  Og det er også økonomisk en rigtig dårlig løsning for kommunen. Derfor skal vores kommunale bygninger energirenoveres i et langt hurtigere tempo end det sker nu. Og der skal stilles høje krav til energieffektivitet i alle de nye bygninger der etableres. Det er i dag muligt at lave nybyggeri med et drastisk lavere energiforbrug end tidligere, eller endda helt energineutralt. Vi må kunne handle selvstændigt og søge for at være foran de krav som er fastsat nationalt plan. Løsningerne findes – og byggebranchen vil gerne levere.

Kommunale Solcelleanlæg

I Rudersdal skal vi etablere solcelleanlæg på alle velegnede kommunale bygninger. Solfangere skal monteres der hvor der er god effekt, så CO2-udslippet i kommunen mindskes. Solenergi bør være en naturlig del af overvejelserne ved planlægningen i forbindelse med nybyggeri og renovering af kommunale bygninger. Konkret foreslår vi, at der indtænkes vedvarende energi i forbindelse med den planlagte renovering af kommunens idrætsfaciliteter og fx i forbindelse med opførelse af den nye hal i Holte. I Randers kommune har man 19 solcelleanlæg på kommunale bygninger – ét af dem har alene en årlig produktion på 250.000 kWh. Det er altså ikke ønsketænkning, når vi i Enhedslisten Rudersdal peger på det store potentiale i solenergi.

Borgerne selv

Kommunen skal gå forrest med klima- og energiinitiativer og vise det gode eksempel. VI vil foreslå at kommunen sikrer borgerne adgang til rådgivning om energirenovering.

For borgeren deltagelse i at mindske energiforbruget er vigtig. De skal energirenovere vores huse. Og det er borgerne der også skal investere i omlægning til fjernvarme eller varmepumper. Kommunen skal også sikre rådgivning om opsætning af solenergi anlæg på private boliger.