Tid og nærvær til kommunens småbørn

Enhedslisten vil arbejde for:  

  • At sikre at der altid er pædagogisk personale nok tilstede i alle daginstitutioner
    • 3 børn pr. voksen i dagtilbud for 0-2-årige
    • 6 børn pr. voksen i dagtilbud for 3-5-årige
  • At sikre en langsigtet planlægning, der giver plads og stabilitet til kreative og udviklende rammer
  • At fremme andelen af pædagogisk personale i dagtilbuddene
  • At fremme et godt arbejdsmiljø for alle ansatte i dagtilbuddene
  • At naturen bliver en større del af børnelivet i dagtilbuddene, f.eks. i skovbørnehaver og ved samarbejde med naturvejledere

Reel minimumsnormering, hvad betyder det?

I Rudersdal er der 5 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn pr. voksen i vores daginstitutioner. Det er de tal, vi får, når vi bruger Fredensborgs omregningstabel. Tabellen er et værktøj, som er udviklet og igangsat af børne- og skoleudvalget i Fredensborg Kommune i samarbejde med forældre, BUPL og FOA. Rudersdal kommune bruger tal fra Danmarks Statistik, der viser en normering på 3,1 børn pr. voksen i vuggestuer og 6,1 pr. voksen i børnehaver i Rudersdal. Men tallene viser ikke hvor mange voksne, der reelt er tilstede i løbet af dagen. Udfordringen ved at bruge tallene er, at de udover det pædagogiske personale, også indeholder ledere optaget af andre opgaver. Der er ikke taget højde for sygdom, uddannelse, forberedelse eller andet fravær. Tallet er alene et udtryk for, hvor mange lønkroner kommunen har brugt til vuggestuer og børnehaver.  Så når Socialdemokratiet, Jens Ive og Radikale Venstre i den nye budgetaftale fremhæver: “fremrykning af minimumsnormeringer”, så er det vigtigt at huske på, at opgørelsesmetoden er ubrugelig.

I Enhedslisten arbejder vi ikke bare for bedre normeringer, men også for, at opgørelserne afspejler den reelle normering – virkeligheden. De dårlige normeringer i Rudersdal kalder på handling, Enhedslisten vil arbejde på et højere ambitionsniveau på området.

 

Flere småbørn i kommunen – dem skal vi passe på

Den pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne hænger tæt sammen med, hvor mange voksne, der er til at tage sig af børnene. God pædagogik og udvikling af tætte relationer kræver tid. Tid til børnefællesskaber og tid til det enkelte barn. Selv om der nu ydes tilskud til kommunerne til opnormering, er normeringsforholdene stadig ikke optimale i Rudersdal. Vi skal vise, at vi værdsætter børnelivet i Rudersdal Kommune. Et flertal i Kommunalbestyrelsen har i flere år fastholdt, at børnetallet var stagnerende – men de tog fejl. Der kommer flere og flere småbørn i kommunen. Rudersdal Kommune har fra 2020 til 2021 haft en udvikling i antallet af 0-5-årige på 7 %. Kun få andre kommuner har haft lige så stor tilvækst. Det er dejligt med mange småbørn i vores kommune. Dem skal vi passe på, og vi kan forvente at stigningen fortsætter i 2022

Fysiske rammer ude og inde

Kommunes masterplan for dagtilbuddenes fysiske rammer halter bagefter. Der mangler plads til de mange tilflyttede børn, og der oprettes ”nødinstitutioner” bl.a. i Ebberød. Mammutbyggerier går i gang og forventes først færdig om et par år. Det kan gøres meget bedre! Sparekniven truer børnenes muligheder for at udfolde sig.  Beslutningen om, at både skoler og dagtilbud skal skære 10% på bygningsarealer, virker fuldstændig urealistisk. Dagtilbud behøver langsigtede investeringer. Der er bygget nyt flere steder i de sidste ti år, men der er også revet ned. Og børnehaver er placeret i kanten af skoler, da de også skal spare på arealerne.

Det pædagogiske personale har brug for at kunne planlægge deres arbejde med børnene på længere sigt. Skovbørnehaverne skal have gode faciliteter, hvor de kan søge ly og mødes først og sidst på dagen. Især skovbørnehaven Tudsen i Nærum har store udfordringer, da der ikke foreløbigt er løsning på vej til et sted i nærheden af deres base i skoven, hvor de kan opholde sig. Pædagogerne i Rudersdal har det femtehøjeste fravær på landsplan. Det er klart at arbejdsmiljøet spiller en stor rolle. Enhedslisten vil kæmpe for at vende kursen. Børnene skal have bedre rammer og personalet skal ikke blive syge af at gå på arbejde.

Gør daginstitutioner i Rudersdal tiltrækkende for nyt personale

Når der ikke ansættes pædagoger nok, er klagepunktet ofte, at der ikke er pædagoger nok. Men hvis Rudersdal skal være en attraktiv bokommune – skal der være boliger almindelige mennesker kan betale, så de pædagoger, der gerne vil flytte til kommunen, har en chance.  Dernæst skal der arbejdes på, at gøre kommunes institutioner attraktive som arbejdsplads for pædagoger. Det gør man kun ved at bedre arbejdsmiljøet og højne kvaliteten. Kvalitet for pædagoger er blandt andet at have tid til at bruge deres høje faglighed. Det kræver pædagoger – og pædagoger nok.