Kultur og idræt i øjenhøjde

Alle har ret til kulturelle oplevelser og aktiviteter

Alle skal have adgang til at nyde og deltage i mange forskellige slags kulturelle aktiviteter. Enhedslisten ønsker fri og lige adgang til kunst, kultur og idræt. Det kræver en særlig indsats at sikre tilgængelig kultur for mennesker med særlige behov. Alle skal have adgang til at nyde og deltage i mange forskellige slags kulturelle aktiviteter. Derfor skal der være særlig tilrettelagte aktiviteter for både børn og voksne. Dette skal medtænkes i specialskolerne og i aktiviteter i vores Kulturhuse.

Formidling til børn og unge

Grundlaget for at blive aktiv i kulturlivet lægges i barndom og ungdom. Forudsætningen er et tidligt møde med kulturen. Kommunens forskellige kulturinstitutioner bør forpligtes til at formidle deres kunst og kulturelle tilbud i daginstitutioner og skoler. Børn og unge skal møde kunsten og formidlere i deres dagligdag. De kunstneriske fag bør styrkes i hele skolesystemet. Vi skal tilbyde et kulturklippekort til børn og unge hvis forældre ikke har råd til kultur.

En mangfoldig skole

I Enhedslisten foreslår vi, at der rundt om i kommunen tilbydes forskellige profilklasser på 9. og 10. klassetrin. Profilklasserne kan styrke elever, hvor f.eks. gymnasiet ikke er et oplagt valg. Klasserne er for elever med særlige interesser og evner. Det kunne være de velkendte idræts- og musikklasser, men kan også være klasser hvor der tilbydes fag indenfor håndværk, teater, billedkunst eller noget helt andet. Profilklasserne kan have to formål, at øge interessen for de basale skolefag gennem særinteresserne, men også at kombinere skolegang med fritidsinteresser. Det styrker sammenhængskraften i lokalsamfundet mellem skole og foreningsliv, men vigtigst eleverne vil i højere grad føle sig støttet og inspireret.

Derfor skal vi bevare alle bibliotekerne i Rudersdal

Folkebibliotekerne skal være knyttet til lokalsamfundene for at styrke borgernes lige, frie og gratis adgang til oplysning og kulturel aktivitet. Bibliotekerne skal være åbne når folk har tid. Et veluddannet personale er centralt for god formidling af viden og kultur. Derfor er det helt betjeningsløse bibliotek ikke fremtidens bibliotek. For at styrke det lokale sammenhold bør folkebibliotekerne have mulighed for andre lokale aktiviteter såsom byttecenter og samspil med medborgerhuse. Vedbæk bibliotek var et af de steder, hvor der netop var mulighed for at få et sådant lokalt videnscenter til at blomstre. Det skal tilbage til Vedbæk skole igen, og ikke blot være en bogreol i Bakkehuset.

Folkeoplysning

Folkeoplysningen er en hjørnesten i kulturpolitikken. Enhedslisten vil arbejde for at lette adgangen til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Oplysningsforbund, foreninger, biblioteker og museer spiller en central rolle i lokalt kulturliv.

Idræt

Idræt er en betydningsfuld del af kulturlivet. Idræt er vigtig for sundhed, folkeoplysning, integrationsbestræbelser og samspil med andre mennesker. Nedbringelse af de offentlige sundhedsudgifter er en af flere grunde til, at samfundet bør stille gratis idrætsfaciliteter til rådighed. Kommunerne er i dag kun forpligtet til at stille gratis faciliteter til rådighed for idrætsforeninger. Enhedslisten prioriterer altid breddeidrætten overfor eliteidrætten.

Idræts- og foreningslivet skal være med til, at understøtte samvær, glæde, sundhed og oplevelser for livet. De frivillige foreninger er vigtige for borgere i alle aldersgrupper, og de med til at samle borgere på tværs af generationer samtidig med, at foreningerne giver liv i lokalsamfundene. I Enhedslisten er vi meget opmærksomme på, at kommunens idrætsfaciliteter skal være opdaterede, og når der opstår nye behov skal vi være klar til at bygge til eller om.  Det er nemlig i klublokalerne, at foreningslivets fællesskaber blomstrer i form af socialt samvær. Fx støtter vi Skjold Birkerød fodboldklub i deres ønske om at etablere et klubhus.  

Et andet eksempel er Holtehal 3. Vi har flere gange stillet forslag i KB om at få startet byggeriet. Nu stiller budgetpartierne forslag om, at finansiere halvdelen af byggeriet. Det er ikke godt nok! – Efter 20 års ventetid er det på tide at få gennemført byggeriet.