Medlemsmøde 24, marts 2022

Medlemsmøde den 24. marts 2023 fra kl. 19.00-22.00, Mødelokale 2, V/ Hovedbiblioteket

Valg af dirigent og referent. Lisette dirigent og noter – Aleksandra Zoom dirigent

Fysisk tilstede: Lisette, Aleksandra, Stine, Jacob, Tom, Anne, Nanné, Lennart, Zoom deltagere: Peter U, Lasse, Christoffer

Afbud: Peter O, Rasmus, Henrik, Vibeke, Finn, Lotte (Flere havde fremsendt kommentarer til Årsmøde forslagene)

Prioritering af emner fra årsmødehæftet. Vi fulgte nogenlunde årsmødehæftets dagsorden, og brugte en del energi på EU- forslag, samt udtalelser om Krig, oprustning og fred. Forslagene er i det tilsendte årsmødehæfte 9/3 22. Læs mere på https://vores.enhedslisten.dk/demokrati/aarsmoede2022/

EU-forslagene. Konklusion: HB-forslag fremstår ”forvirrende” med forskellige ændringsforslag inde i teksten. Forslag 3.2 og 3.4. fremstår klarest og dem støtter flertallet på vores møde. Flere foretrækker 3.2. med de mest konkrete forslag, men vi tænker at det er realistisk at afstemningen vil stå mellem 3.2 og 3.4 og at 3.4. vil fremstå som en mellemvej for mange.

EL`s forhold til regeringen, medlemsdemokrati, FT ikke EL ledelse mistillid til regeringen. Flere af forslagene bekræfter blot, hvad der allerede står i vedtægterne, derfor ikke relevant at stemme om dem

Ulighed i samfundet – ind i alderdommen. Vi prioriterede ikke forslaget højt, men forslagene er meget relevante. Ulighed findes på mange områder i samfundet.

Sundhedspolitik og ME-patienter. Ulighed i sundhed vigtigt emne! Der skal tænkes forebyggelse ind i sundhedspolitikken.

Familiepolitisk program. Mange vigtige og relevante forslag. En del debat omkring retten til at ”gå hjemme” for at passe barnet. Det kan have en skæv kønsfordeling, da det ofte vil være kvinden der vil søge denne ordning. Familiepolitik hænger tæt sammen med arbejdsmarkedspolitik, hvor arbejdstider, ulige løn m.v. enten afholder forældre til at dele barselsorlov eller giver begge forældre mulighed for at gå på nedsat tid.

Forbud mod atomvåben, dræberrobotter, Rummet – fri for våben, fredsministerium. Vigtige emner, især nødvendigt, at vi bidrager til FN´s verdensmål nr. 16. og aktiv støtte til dansk ratifikation af FN´s traktat om forbud mod atomvåben.

Statsborgerskab. Støtte til forrige års vedtagelse, der endnu ikke er implementeret.

Stop Ruslands Imperialisme, EL mod krig og oprustning, En fredelig verden. Vi diskuterede ændringsforslag 5.18, Vi mener at pkt. 5.18 og 5.20 supplerer hinanden godt 5.18 Stop Ruslands Imperialisme, Side 34 linje 2 (et mindre antal medlemmer foreslår, at uprovokeret slettes), så der kommer til at stå: Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022….(vi er enige om, som der står i forslaget, entydigt at fordømme Ruslands aggression og støtter ubetinget Ukraines ret til selvbestemmelse, selvforsvar og retten til eget land – men Natos rolle kan diskuteres)

Folkebevægelsens opstilling, Her er vi delte, og mindretallet skal repræsenteres ved afstemningen.

Til delegerede valgtes Peter Ussing og Lisette Jespersen, til suppleant: Christoffer Emil Jørgensen og ekstra suppleant: Aleksandra Spangsege. (Lisette har indberettet kandidatnavne)