Børnene bliver taberne, når planlægningen slår fejl

Fejlplanlægning – akut behov for børnehuse

I kommunens masterplan for dagtilbudsområdet af 16. december 2020 forklares, at ”behovet for 0-2 års pladser forventes stabilt på både kort og lang sigt”.

Men kun en måned senere opstod der panik: ”Der er et akut behov for 0-2 års pladser.”

Der var nu pr. 1. januar 2021 pludselig 110 flere børn 0-5 år, end man havde regnet med i decembers masterplan.

Kommunen var ikke forberedt med pædagogisk personale eller lokaler til disse børn og søger nu midlertidige lokaler – skadeligt for både økonomi og børn.

Hvorfor planlagde man i december ud fra et stabilt børnetal?

Som den politiske ledelse fastlægger Venstre prioriteterne:

”Realiseringen af masterplanen vil ske i takt med, at Rudersdal Kommunes økonomi muliggør dette” (sagsfremstillingen fra december).

Det vigtigste var at overholde kommunens budgetter med de indbyggede spareplaner. I en sådan planlægning indgår ikke ekstra kapacitet i børnehusene til uventede stigninger.

Prognoser er naturligvis usikre. I Enhedslisten mener vi, at der skal planlægges på den sikre side.

Børnetallet var faldende for nogle år siden. Venstre mente, at faldet ville fortsætte. Flere børnehuse blev lukket.

Fra 2018 begyndte antallet af småbørn at stige. Men det førte ikke til ændringer i de vedtagne budgetter. Tidligst i 2024 vil nye børnehuse kunne stå klar. Indtil da må børnene nøjes med diverse kriseløsninger.

I februars sagsfremstilling skrives, at stigningen i børnetallet skyldtes ”primært øget tilflytning”.

Det undskylder ikke fejlplanlægningen. Børnefamilier fra København flytter til de større boliger, som bliver ledige efter de store fødselsårgange fra krigsårene. Når antallet af ældre 80+ er næsten 70 procent større end i København, bliver generationsskiftet større i Rudersdal end i resten af landet.

Stigningen i børnetallet burde have været observeret i tide og være indgået i planlægningen.

I forslagene til ændringer i skolestrukturen glemte man, at det voksende antal småbørn om nogle år vil nå skolealderen.

Småbørnstallet var allerede stigende i 2018-2019, før beslutningen blev vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Velfungerende skoler skulle sammenlægges. Venstre og de andre insisterede på, at antallet af børn 6-15 år ville falde med 600 elever over 10 år.

Det førte til følelsesladede reaktioner, når Enhedslisten pegede på den manglende evidens.

Den sidste langsigtede befolkningsprognose fra marts er blevet justeret og forventer ikke længere et fald, men en stigning i 6-15-årige.

Ændringerne i skolestrukturen var baseret på en fejlprognose på over 600 elever.

Når al opmærksomhed er rettet imod at overholde de vedtagne sparebudgetter, bliver børnene taberne.

Debat: Rudersdal Avis 7. april 2021